Eerste stap naar ontwikkeling kennis-, onderzoeks- en innovatiecentrum ‘BYBLOS’ op Bedrijvenpark Laarakker

Woensdag 01 januari 2014
Activiteiten Teeuwissen sluiten aan bij provinciaal Innovatieprogramma Agrofood en Agrofood-speerpunten Land van Cuijk

De ontwikkeling van een internationaal kennis-, onderzoeks- en innovatiecentrum op het Bedrijvenpark Laarakker in Cuijk is een stap dichterbij. Donderdag 12 december 2013 ondertekenden vertegenwoordigers van de firma Teeuwissen, de provincie Noord-Brabant, de gemeente Cuijk, het Bedrijvenpark Laarakker (RBL BV) en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij hiervoor een intentieverklaring.

Intentieverklaring
De vijf partners bekrachtigen hiermee hun gezamenlijke streven naar de verplaatsing van de vestiging van verschillende Teeuwissen bedrijven naar het Bedrijvenpark Laarakker en hun ambitie om op dat bedrijventerrein een internationaal kennis-, onderzoeks- en innovatiecentrum te ontwikkelen, onder de naam BYBLOS. Om een definitief besluit tot realisatie van BYBLOS te kunnen nemen, worden de plannen de komende maanden verder onderzocht en geconcretiseerd. Dit moet in mei 2014 onder andere leiden tot een masterplan, een businessmodel en een governancemodel.

Optimalisering gebruik dierlijke producten
De provincie, de gemeente en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) zijn al langer met Teeuwissen in gesprek over de realisatie van BYBLOS en over de verplaatsing van het bedrijf van het industrieterrein Haven-Cuijk naar het Bedrijvenpark Laarakker in Cuijk. Met de ondertekening bevestigen de initiatiefnemers hun gezamenlijke ambitie een hoogwaardig internationaal kennis-, onderzoeks- en innovatiecentrum rond het thema By-products Business Lab & Open-innovation Site (kortweg: BYBLOS) te willen realiseren. Het streven is om gezamenlijk een internationaal georiënteerde bedrijfslocatie te ontwikkelen voor de verwerking en ontwikkeling van nieuwe en innovatieve producten voor onder andere de levensmiddelen-, de farmaceutische, de diervoedings- en de mineralenindustrie. Alle ondertekenaars willen hiermee een bijdrage leveren aan de optimalisering van het gebruik van dierlijke producten.

Onderzoeks- en innovatiefaciliteiten
Naast de genoemde initiatiefnemers zijn diverse andere overheden, opleidingsinstituten en bedrijven uit onder andere de food-, feed- en farmasector in Zuid Nederland betrokken bij BYBLOS. De bedrijfsactiviteiten en ambities van Teeuwissen sluiten aan bij het provinciale Innovatieprogramma Agrofood en bij de Agrofood-speerpunten van de regio Noordoost Brabant in het algemeen en het Land van Cuijk in het bijzonder. Teeuwissen is een belangrijke mondiale speler met ambities op het gebied van het optimaal bruikbaar en waardevol maken van dierlijke producten, reststromen. Om de economische kansen die zich op deze markt wereldwijd voordoen te kunnen grijpen, is niet alleen meer ruimte nodig. Ook optimale onderzoeks- en innovatiefaciliteiten zijn van essentieel belang om nieuwe producten te kunnen ontwikkelen en onderzoeken. De samenwerking met andere bedrijven en met kennisinstellingen zoals de Hogere Agrarische School, de Avans Hogeschool, de Wageningen University en de Radboud Universiteit Nijmegen kan daarbij nieuwe mogelijkheden en voordelen van synergie bieden.

Nader onderzoek
Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO; programma OP Zuid) wordt door de partners in deze fase onderzoek gedaan naar onder andere de realisatie van een Proteïne Applicatie Lab. Uitwerking van dit onderzoek moet in mei 2014 een masterplan, een businessmodel en een governancemodel voor BYBLOS opleveren, gericht op concrete pilotprojecten, kennisontwikkeling en kennisoverdracht.